Social Icons

Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

ΓΗΠΕΔΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ : ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥΤο πρώτο βήμα για την αναβάθμιση του γηπέδου Κρανιδίου έγινε αφού δημοσιοποιήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως όπως είχε εξαγγείλει ο υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός το προηγούμενο Σάββατο στην απονομή του πρωταθλήματος της Ένωσης Ερμιονίδας με τον Πανιώνιο. 

Σας παρουσιάζουμε ακριβώς το δημοσίευμα πού βρίσκεται στο φύλλο 357 και στην σελίδα 2834. 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008, η εκτέλεση του έργου: «ΓΗΠΕΔΟ ΑΕΚ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ» (Κωδ. Αρ.: ΔΕ−1135),
 προϋπολογισμού μελέτης 325.203,25 € με τα απρόβλεπτα και την αναθεώρηση, πλέον Φ.Π.Α. (23%) 74.796,75 €. Στη δημοπρασία για την ανάληψη του έργου, εφόσον έχουν δικαίωμα  συμμετοχής από τις κείμενες διατάξεις και με την προϋπόθεση ότι πληρούν τους όρους της  Διακήρυξης, γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 (ή μεγαλύτερη) τάξη για έργα κατηγορία οικοδομικών, με προϋπολογισμό 26.112,75 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και O.E. και απρόβλεπτα) , Α2 (ή μεγαλύτερη) τάξη για έργα κατηγορία πρασίνου, με προϋπολογισμό 161.640,75 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και
O.E. και απρόβλεπτα) και Α2 (ή μεγαλύτερη) τάξη για έργα κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών, με προϋπολογισμό 136.840,90 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και O.E. και απρόβλεπτα). β. Προερχόμενες από κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες  χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη υε τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι_ αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. δ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ (κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της  καλούμενης κατηγορίας. ε. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.ζ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α1 (ή μεγαλύτερη) τάξη για έργα της κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/2008, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) .Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 3669/2008 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Γ.Γ.Α. στο Μαρούσι, Α. Παπανδρέου 37, 2ος όροφος ΠΤΕΡΥΓΑ Δ, στις 17/6/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.
Εγγύηση συμμετοχής ίση με 2% του προϋπολογισμού μελέτης (6.491,89 €), με εγγυητική επιστολή ισχύος τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας και να προμηθευθούν τη Διακήρυξη, τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης και τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης καθώς και το έντυπο οικονομικής προσφοράς, από τα γραφεία της Γ.Γ.Α. στο Μαρούσι,
Α. Παπανδρέου 37, 2ος όροφος, τηλ. τηλ. 2131316047,
2131316041, και 2131316372, fax 2131316991 (αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Παρασκευή Καραλή), εφόσον ζητηθούν μέχρι και την Πέμπτη, 12/6/2014.
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β΄. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Τα έξοδα για τη δημοσίευση της παρούσας βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Μαρούσι, 22 Μαΐου 2014


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τελευταία νέα
 
Blogger Templates